Karineholms bibliotek

Sandbäcksskolans bibliotek

Fortunagatan 15
https://bibliotekskatalog.katrineholm.se
64133 Katrineholm

Telefon: 0150-573 63