Karineholms bibliotek

Bibliotek

Katrineholms bibliotek

Katrineholms kommun Kulturförvaltningen, Biblioteket
https://bibliotekskatalog.katrineholm.se
64180 Katrineholm

Telefon: 0150-576 30

Bie bibliotek

Kurortsvägen 1
https://bibliotekskatalog.katrineholm.se
64196 Katrineholm

Telefon: 0150-576 22

Björkviks bibliotek

Åsättersvägen 6
https://bibliotekskatalog.katrineholm.se
64020 Björkvik

Telefon: 0150-48 80 42

Duveholms bibliotek

Västgötagatan 37
https://bibliotekskatalog.katrineholm.se
64180 Katrineholm

Telefon: 0150-574 62

Forssjö bibliotek

Svanvägen 6
https://bibliotekskatalog.katrineholm.se
64193 Katrineholm

Telefon: 0150-576 22

Järvenskolan

Läroverksgatan 1
https://bibliotekskatalog.katrineholm.se/
64136 Katrineholm

Julita bibliotek

Skolvägen 3
https://bibliotekskatalog.katrineholm.se
64360 Julita

Telefon: 0150-573 36

Lindengymnasiet

Kungsgatan 4
https://bibliotekskatalog.katrineholm.se
641 30 Katrineholm

Telefon: 0150-576 25

Nävertorp anpassad skola

Stora malmsvägen 5
https://bibliotekskatalog.katrineholm.se
64180 Katrineholm

Telefon: 0150-576 41

Nyhemsskolans bibliotek

Bokvägen 3
https://bibliotekskatalog.katrineholm.se
64152 Katrineholm

Telefon: 0150-576 41

Sandbäcksskolans bibliotek

Fortunagatan 15
https://bibliotekskatalog.katrineholm.se
64133 Katrineholm

Telefon: 0150-573 63

Skogsborgs bibliotek

Dalagatan
https://bibliotekskatalog.katrineholm.se
64136 Katrineholm

Telefon: 0150-577 56

Sköldinge bibliotek

Köpmangatan 4
https://bibliotekskatalog.katrineholm.se
64024 Sköldinge

Telefon: 0150 - 574 19

Sköldinge skolas bibliotek

Kantorp, skolan
https://bibliotekskatalog.katrineholm.se
64024 Sköldinge

Telefon: 0150-576 22

Stensättersskolan

Kunskapsvägen 11 A
64146 Katrineholm

Telefon: 0150-577 56

Valla bibliotek

Oppundavägen 2 A
https://bibliotekskatalog.katrineholm.se
64161 Valla

Telefon: 0150-576 22